Πολιτική Επιστροφής & Αντικατάστασης προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την
αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα
του Gourmetchef.gr σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά
που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν
ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται
διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται
εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την
αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε
καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε δέκα(10) ημερολογιακές ημέρες
από την παραλαβή του προϊόντος. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που
αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε α) σε όλες
τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα
του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση
του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και
ισχύουν οι όροι εγγύησης και (β) εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος
το Gourmetchef.gr ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης
ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα του,
οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή
να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην
κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία
τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση,
μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν
από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα
του Gourmetchef.gr.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις: 1. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το
Ηλεκτρονικό Κατάστημα 2. σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 10 ημερολογιακών
ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή
υπαναχώρησης εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994,
το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί 3. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα
απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)